SİYASET VE BASIN (1)
Kemal ETLEÇ

Kemal ETLEÇ

EDİTÖR

SİYASET VE BASIN (1)

16 Aralık 2017 - 00:53

Çeşitli kaynaklardan alıntılar ile SİYASET VE BASIN ilişkisi jakkında yazı dizisi hazırladık. Umarım dikkatinizi çeker.

Bilgisayar ve internet kullanımının son zamanlarda giderek yaygınlaşması ve sosyal medya araçlarının gelişmesi ile beraber, sivil toplum kuruluşları, kamuoyunu etkileyici güce sahip önderler ve en nihayetinde siyasi faaliyet yürüten aktörler, baskı grupları ve günlük siyasete müdahil olan kamu oyu, kurumlar ve yerel halk bu duruma kendini adapte etmiş ve sosyal medyayı bir iletişim ,etkileşim aracı olarak kullanmaya başlamıştır. “Sosyal Medya” olarak adlandırılan bu yeni ortam, günden güne kullanıcı sayısını arttırmakta, etkileşim sahasını genişletmekte kamusal alanı dönüştürmekte ve siyaseti yönlendirmektedir.

Kamuoyu ve siyasetin yönetimsel ilişkisini sağlayan medya zamanla bu alanları yönlendirici ve dönüştürücü etkiye sahip olmaya başlamıştır. Bir iletişimaracı olarak medya, toplumsal yapıların oluşmasının bir numaralı etkeni olmuş
kamusal alan içinde pek çok güç elde etmiş ve bu güç sayesinde toplumda yenidengelerin oluşmasında aktif roller oynamıştır.bu dengeler siyaset ve kamuoyuetrafında şekillenmiştir. Bu açıdan, siyaset ve medya, kamusal hizmet yapan,toplum tarafından görevlendirilen alternatifi olamayan bir sistem olarak görülmektedir. Bu bakımdan medya ve siyaset kurumları çalışmalarını toplum adına yürüttüğünü söylemektedir. Bu açıdan kaçınılmaz bir iletişim içinde bulunan kurumlar, toplumsal sistemdeki ilişki ve etkileşimler bağlamında birbirlerini geliştirerek yükselebilirler. Bu ilişki ve etkileşim çevresinde son dönemde ,her alanda etkili bir şekilde kendini gösteren, sosyal medya hakimiyeti hissedilirolmuştur.

Sosyal medyanın oluşturduğu düşünce etrafında örgütlenen kitleler, gücünü siyasi iktidarlara kanıtlamakta ve kamuoyunu istedikleri düzleme çekebilecekleri göstermektedirler. Bu algının etkisini fark eden siyasi iktidarların algıyı kendilerinin yönetmesi ve böylelikle kamuoyunu arkasına alması,bize medyanın,ister kendi isterse de karşıt görüş olsun önemini göstermektedir. Bu bağlamda,tüm siyasi iktidar odaklarının gücü, çapı, etkinliği çerçevesinde kullandığı kendi konumunu, meşrulaştırmak için, sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna dönüştürmesi ve kendi kontrolünde bir siyasal ve kamusal alan oluşturması gün geçtikçe tüm kesimler tarafından görülmektedir.

Medyanın gündem belirlemede ki üstün başarısını,çoğu zaman insanlara ne düşüneceğini söylemede değil de,izleyicilerine ne hakkında düşüneceklerinisöylemede ki başarısın da görülmektedir ve konulara verdiği önem derecesi ile izleyenlerin aynı konuya verdikleri önemlilik,bilinçsel düzeyde etkilenen tutumlar ve davranışlara bakarak anlaşılmaktadır. Sosyal medyanın diğer önemli bir başarısı yayın yoluyla kamuoyunun en önemli problem sıralamasını belirlemesi ve siyaset gündeminin de bundan etkilenmesidir. Bundan dolayı siyasi liderler, kanaat
önderleri, baskı grupları, lobiler medyanın konular arasında ki seçme etkinliğinikontrol edememektedir. Son zamanlar da ortaya çıkan ve etkisini her kesimde fazlasıyla hissettiren sosyal medya,herhangi bir konuda takındığı olumlu ya da destekleyici durumların o konudaki siyasi karar alma sürecini hızlandırdığını ve olumsuz yayınların ise yavaşlattığını siyasi dönüşüm süreci göstermektedir.

Sosyal medya araçları ile siyaset ve kamuoyunu yönlendirme olgusu,siyaset ve kamuoyunun temayüllerini temel yörüngesinin dışını çıkararak, bu alanı kendiperspektifinde dönüştürme işlevi yapmaktadır.Bu rolü üslenen sosyal medya araçlarının yansız ve objektif hareket edemedikleri düşüncesi, siyaset ve kamuoyuna hakim olan,bir algı olarak yine bu kurum ve çevreler tarafından siyaset ve kamuoyu unsurlarına iletilmektedir.
Bir başka ifade ile siyasal ve kamusal alanı yöneten aktörler arasındaki manipülasyona dayalı, kendileri için makul, karşı kesimler için kabul edilemez, algı savaşları sosyal medya üzerinden kurgulanmaya başlanılmıştır. Bu dönüşüm aşamasında sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan amacın belli bir kitleyi kendi rızasıyla veya empoze ederek ikna etmek ve istenilen doğrultuda bir düşünce oluşturmak olduğu giderek yaygınlaşan bir görüştür.

Sosyal medyanın yaygınlaşması, kullanıcı sayısının günden güne katlanarak artması, sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi, klasik iletişim stratejilerinin değişimini gerektirmiştir. Bu zorunlulukların başında, bu alan da var olmak ve faaliyet yürütmek isteyen kişi veya kurumların sosyal medyada ki iletişim stratejilerini belirleyebilmesi için gereken bilginin elde edilmesi ve elde edilen bubilginin doğru kullanılması konusunda yürütülen çalışmalar gelmektedir. Siyasi kurum ve kamusal alanda faaliyet gösteren kişiler sosyal medyanın gücünü kendi lehlerine çevirme gayreti içindedirler .Çünkü yeni medyada düzen şeffaf ve her durumda erişilebilir olduğundan, bu ortamın ciddiye alınması ve oluşan bu yeni ortamda yürütülen faaliyetlerin, ustalıkla yürütülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Kamuoyunun ve siyasetin dönüşümünde etkin rol oynayan sosyal medya, tüm kurumlara; amaçlarını anlatacak taraftar ve fikirlerini dillendirecek gönüllü bulma ve toplumu organize etme, konusunda algı tabanlı yenilikler sunmaktadır. Böylelikle sosyal medyada değişim merkezli bir yaklaşımla toplumlar çok çabuk örgütlenebilmekte ve fikirlerini her türlü mecrada özgürce seslendirebilmektedir. Bu davranış biçimi, bireylerin sosyal medyadaki dönüşüm ve değişimi,kamusal alana aktarmaları bakımından önemlidir.

Sosyal medyanın sunmuş olduğu yeni düşünme ve örgütlenme biçimi,diğer bireylerin neler düşündüğünü öğrenebilme fonksiyonuyla ve bu fikirleri kendi alanına çekebilme kabiliyetiyle, katılım kültürünü canlı tutmaktadır. Her platforma birey kendine özgü düşünce yapısıyla katılıp,gücünü maksimize ederek, siyasi ve kamusal alan anlayışına yeni bir dönüşüm zemini kazandırmaktadır.

Sosyal medyadan topluma sunulan, özelliklede siyaset tabanlı olan haberlerin doğruluğu ve yanlışlığı sorgulanmadan alınıp, mutlak hakikatmiş gibisunulması,sosyal medyada tabanlı yönlendirme biçiminin birey tarafından nasıl görüldüğünü göstermektedir. Bu bakımdan sosyal medya ağları siyaset mekanizmasının kamuoyunu manipüle ederek, kendi algı biçimini tüm kesimlerin düşüncesiymiş gibi aktarması bakımından önemlidir.


Sosyal medya,kamusal alanı ve siyaseti dönüştürerek dizayn etme yolun da reel dünyada bir araya gelmesi mümkün olmayan nitelik ve nicelikte her kesimden milyonlarca insanı bir fikir çatısı altında birleştirmesi ve bu çatının altında ki yapıyı yönetmesi bakımından önemlidir.

KAYNAK: Selçuk Üniversitesi Kamu yönetimi Ana bilim dalı

Bu yazı 1130 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum